สมัครเป็นผู้ใช้ APIs
เพื่อรับ TOKEN การใช้งาน
เลือก APIs
เพื่อดูรูปแบบโพรโตคอลการเชื่อมต่อ
เขียนคำสั่ง
เรียกใช้งานตามรูปแบบที่กำหนด

รายการหมวดหมู่

การเมืองและการปกครอง
การศึกษา
เกษตรกรรมและชลประทาน
คมนาคมและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนที่
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
สาธารณสุข
สังคมและสวัสดิการ
 

ยินดีต้อนรับผู้ใช้งาน API


มาร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ใช้ API

สมัครสมาชิกเพื่อขอใช้งาน APILogin เข้าใช้งาน

เพื่อรับ Token สำหรับใช้ API


เลือก API ที่ใช้งาน

ดูรูปแบบโพรโทคอลการเชื่อมต่อและตัวอย่างการใช้งานที่ คู่มือปฏิบัติ


เขียนคำสั่ง

เขียนคำสั่งตามรูปแบบที่กำหนด และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อรอรับผลลัพธ์


ผู้ขอใช้บริการข้อมูลสามารถใช้บริการโดยการเชื่อมต่อมายังเว็บ api.data.go.th ซึ่งเป็นการให้บริการ ในรูปแบบของเว็บเซอร์วิสเทคโนโลยี หรือเว็บเอพีไอ ประเภท RESTful และกำหนด
โพรโทคอลการ เชื่อมต่อเอพีไอในรูปแบบ REST โดยผู้ขอใช้บริการข้อมูลจำเป็นต้องดำเนินการเขียนคำสั่งการเชื่อม ต่อที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับการเชื่อมต่อในรูปแบบที่กำหนด

เรารู้สึกดีเสมอเมื่อ
คุณสนใจเป็นผู้ใช้ APIsการเปิดให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่าย ในรูปแบบ Public API เพื่อให้นักพัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการ ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องตามแนวสากล นอกจากนั้นการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบ Web service และ Web API ช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ระดับหนึ่ง เพราะการเข้าถึงในรูปแบบดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าถึง Database ได้

การเปิดชุดข้อมูลแบบ APIs

หน่วยงานจัดเตรียมชุดข้อมูล

คุณสมบัติข้อมูลเปิด ?

ส่งข้อมูลมาที่ DGA

contact@dga.or.th

กรณีหน่วยงานมีบริการชุดข้อมูลเปิดแบบ APIs สามารถนำส่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยส่งมาที่ contact@dga.or.th